اصول اساسی پمپهای گریز از مرکز و جابجائی مثبت براساس استاندارد API 610، API 675 و API 674


رشته های مهنسی مرتبط

 .اصول اساسی پمپ‌های گریز از مرکز و جابجایی مثبت:
Centrifugal Pumps
Pumps limitation and criteria
Centrifugal pump hydraulics
Pump Types and applications
Pump characteristics (Flow Rate, Head, Pressure, Efficiency, Power and etc)
Pump Characteristic Curves
Pressure Loss Due to Flow Resistances
System Characteristic Curve
Centrifugal pump selection & Sizing
Specific Speed calculation and their effects on pump sizing
NPSHA calculation
Bearing Selection and sizing
Coupling Selection and sizing
Material Selection
Capacity Control
Flange rating and size selection based on ANSI
Familiarity with all type of mechanical seal
Pump control & protection
Centrifugal pump inspection and tests
Reviewing Major point of API 610
��Positive Displacement pumps:
Power pump theory
Selection theory
Power pump design and construction
Liquid end
Power end
Displacement pump performance, instrumentations, diagnostics
Hydraulic and mechanical pumps problems
Positive displacement pump flow control
Mechanically driven Diaphragm pumps
Hydraulically driven Diaphragm pumps
Pump theory
Pump construction Performance
Vane, gear and lobe pumps
Screw pumps
Diaphragm pumps
PD pump inspection and tests
Reviewing Major point of API 674 &675
۲٫تبیین مواردی از استاندارد API 610، API 675 و API 674 که دارای علامت دایرۀ توپر هستند تا بدینوسیله امکان تکمیل صحیحDatasheets و یا بررسی پیشنهاد فنی سازندگان را فراهم نماید.


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

قیمت

300.000 تومان
ثبت نام گروهی - اختصاصی مهندسی

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران