اعتبارات اسنادی LC

لیسانس

جامع کارشناس بازرگانی بین الملل

• آشنایی با انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل
• تعریف و کاربرد اعتبارات اسنادی در بازرگانی بین الملل
• انواع اصلی وصولی اسنادی (برات) و نمودار اجرایی آن Collection Basis
در ثبت سفارش و واردات کالا Bill of Exchange

• نحوه استفاده از برات
• مراحل و ضوابط واردات کالا از طریق ثبت سفارش برات
• اقدامات جهت اخذ پروفرما، کنترل آن و تهیه جدول مقایسه پیشنهادات
• تکمیل عملی فرم ثبت سفارش کالا، فرم های بانک جهت افتتاح اعتبار اسنادی
• مراحل و گردش کار اجرایی ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی
• گشایش اعتبار اسنادی، ابلاغ به فروشنده و اصلاحات اعتبار در صورت لزوم
اعتبار (Full telex)

• آشنایی با ساختار فول تلکس، چک لیست و کنترل نهایی
افتتاح شده
• انواع اعتبارات اسنادی Documentary Letter of Credits
• نمودار مراحل اجرایی عملیات اعتبارات اسنادی در بانکداری بین الملل
• وظایف و مسئولیت بانک های طرفین قرارداد در عملیات اعتبارات اسنادی حسب
UCP-600
• آشنایی با مقررات متحدالشکل جدید اعتبارات اسنادی UCP-600
• اهمیت اسناد حمل در اعتبارات اسنادی
• بررسی و کنترل اسناد حمل توسط بانک : بارنامه، گواهی مبداء، فاکتور، گواهی
بازرسی و …
• مکانیسم های پرداخت یوزانس Differed Payment
• نرخ Finance, LUBOR
PBG, Bid Bond … انواع ضمانتنامه های بانکی در معاملات بین المللی و استفاده از
URDG ومقررات در مورد ضمانت نامه

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • بلوار ارم، نبش کوچه 17
  • 071-32285045 داخلی 114

قیمت

260.000تومان

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران