امنیت شبکه CEH

 

CEH (Certified Ethical Hackers)

Introduction to Ethical Hacking

Footprinting and Reconnaissance

Scanning Networks

Enumeration

System Hacking

Trojans and Backdoors

Viruses and Worms

Sniffers

Social Engineering

Denial of Service

Session Hijacking

Hijacking Webservers

Hacking Web Applications

SQL Injection

Hacking Wireless Networks

Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Buffer Overflow

Cryptography

Penetration Testing

 

  • آشنایی و بررسی حملات رایج در شبکه های کامپیوتری
  • تکیه بر تکنیک ها و تکنولوژی های هک از دیدگاه حمله
  • شناسایی انواع حملات و ابزارهای حمله و مسدود کردن راه های نفوذ به شبکه و سیستم های کامپیوتری


سابقه کار عملی در شبکه و MCSA و CCNA

 

  •  جلوگیری و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری
  • آشنایی افراد با Checklistهای امنیتی
  • توانایی بررسی سیستم امنیتی موجود
  • ابزار شناسایی نقاط ضعف سیستم
  • متدولوژی تعیین وضعیت امنیت یک سازمان توسط تست های نفوذ

 


دسته بندی ها: امنیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000 داخلی 130

قیمت

695.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران