دوره ها و آزمون (CIW (HTML5 and CSS3-Site Development Associate-User Interface Designer

 

CIW آمریکا ارائه دهنده معتبرترین مدارک بین المللی برنامه نویسی در جهان به زبان انگلیسی

به همراه پکیج آموزشی شامل: کتابها و نمونه آزمون های مربوطه و
تدریس توسط استاد مجرب جهت  آموزش و آمادگی شرکت در آزمون

تمامی دوره های CIW مطالعه موردی برای بحث های کلاسی در ارتباط با مهارت های عملی و مرتبط با مهارت های کاربردی را قدم به قدم موقعیت هایی برای یادگیری مهارت های جدید ارائه می دهد. دانشجویان می توانند خود را به چالش بکشند و مهارت های خود را بعد از هر درس در قسمت خلاصه دوره مرور کنند. تمرینات تکمیلی در قسمت های کارگاههای اختیاری، آزمون های درس و ارزیابی دوره آمده است.

پکیج آموزشی دوره ها شامل مطالب آنلاین مانند فایل هایی که در کلاس مورد استفاده قرار می گیرد می باشد.

 

درس ساعت
Advanced HTML5 and CSS3 Specialist ۴۰ ساعت
Site Development Associate ۳۰ ساعت
User Interface Designer ۴۰ ساعت

 

متخصص HTML5 & CSS3 پیشرفته (مدت دوره: ۴۰ ساعت)

این دوره اولین دوره از دوره های جدید CIW در ارتباط با طراحی وب و موبایل است که اصول HTML5 , CSS3 , JavaScript را آموزش می دهد. این تکنولوژی ها با هم می تواند برای ایجاد صفحات وب به کار گرفته شوند که به آسانی قابل استفاده بر روی اسمارت فون، تبلت، دستگاه های بازی و تلویزیون های هوشمند هستند.

این دوره بر اساس مهارت های کد نویسی دستی طراحی شده است تا دانشجویان بیاموزند چگونه وب سایتهای تحت وب را با استفاده از ابزارهای جدیدی که در HTML5 (Hypertext Markup Language Version5) و CSS3 وجود دارد توسعه دهند.

مباحث دوره:

 1. ساخت صفحات وب را با استفاده از ابزار HTML5
 2. قرار دادن ویدئو یا فایل صوتی بر روی آن
 3. استفاده از CSS3 برای قرار دادن محتوا
 4. ایجاد افکت مانند transformation، حرکت و یا انیمیشن

در این دوره همچنین کدنویسی مقدماتی JavaScript و استفاده از HTML5 و API(Application Programming Interfaces) برای توسعه کارکرد صفحات وب با مشخصه های جدید مانند Geolocation، Drag&Drop ، Canvas و اپلیکیشن های آفلاین تحت وب آموزش داده می شود.

علاوه بر آن بهینه سازی کد (Code Validation) و testing، ایجاد فرم، inline Form Field Validation و طراحی موبایل برای browserها و اپلیکیشن ها شامل طراحی وب Responsive آموزش داده می شود.


Site Development Associate (مدت دوره: ۳۰ ساعت)

در این دوره اصول مهارت های توسعه صفحات وب و قابلیت multiple شدن و انعطاف پذیری با انواع نمایش آموزش داده خواهد شد. دانشجویان توسعه وب سایت ها را با استفاده از جدیدترین ورژن HTML5 می آموزند. آنها یاد می گیرند که کد را به صورت دستی بنویسند و از کدهای نوشتاری(GUI(Graphical User Interface استفاده نمایند. علاوه بر آن Validation برای کدهای HTML، تشخیص اهمیت (SEO(Search Engine Optimization ، استفاده از Style Sheet برای فرمت محتوای صفحات وب و پیاده سازی اصول پایه طراحی نیز آموزش داده می شود.

در این دوره دانشجو می آموزد که چگونه وب سایت ها مانند پروژه های مدیریت شده توسعه می یابند و همچنین راه حل هایی را برای ارتباط وب سایت با هدف های تجاری ارائه می دهند.

مباحث دوره:

 1. اصول طراحی وب بر اساس HTML5 , CSS3 , JavaScript
 2. Hyperlinks , web forms, tables
 3. طراحی سایت با ادیتورهای گرافیکی HTML
 4. طراحی سایت با ابزارهای موبایل
 5. ادیت عکس، فایل صوتی و فایل تصویری
 6. تکنیک های وب برای تجارت
 7. بهینه سازی (Optimization) موتور جستجو و بازاریابی اینترنت
 8. اعتبارسنجی داده با HTML
 9. تعریف فرمتهای متنوع با style Sheet

User interface Designer (مدت دوره: ۴۰ ساعت)

در این دوره دانشجو تکنولوژی هایی را برای توسعه گرافیکی می آموزد و اینکه چگونه اطلاعات از client و بخش فروش و بازاریابی برای طراحی و توسعه وب سایت ها برای پلت فرم های چندگانه برای موبایل، تبلت و desktop استفاده می شود. همچنین درباره قاب ها، رنگ theme ها، تون های رنگی، طراحی template ها، فرمت ها و تایپوگرافی مطالبی خواهد آموخت.

این دوره بر اساس توانایی های دانشجو برای پیاده سازی تکنیک های user analysis ، مفاهیم کاربردی و نقش مهم testing برای انتشار و نگهداری یک وب سایت طراحی شده است. در این دوره دانشجو همچنین الزامات برندینگ و اجرای طراحی responsive در ارتباط با طراحی کاربری وب سایت را می آموزد.

مباحث دوره:

 1. ایجاد قاب و گسترش Theme و تونهای رنگی
 2. توصیف و استفاده از template های جاری و توضیح استفاده صحیح از قالب بندی و تایپوگرافی
 3. طراحی برای پلتفرمهای چندگانه (مانند موبایل، تبلت و desktop)
 4. بحث درباره ملاحظات برندینگ در ارتباط با طراحی رابط کاربری
 5. پیاده سازی طراحی responsive و تشخیص ویژگی ها
 6. طراحی کردن صفحات گرافیکی بر اساس cloud

Advanced HTML5 and CSS3 Specialist

HTML5 Essentials

Introduction to HTML5 and CSS3

Migration to Mobile Devices

The Web Development Trifecta

The Evolution of HTML5

HTML5 Structure Elements

Validating HTML5 Code

The <video> Element

The <audio> Element

HTML5 APIs

Using Cascading Style Sheets (CSS) Technology

Cascading Style Sheets (CSS)

Style Guides

CSS and HTML

CSS Terms and Syntax

Applying CSS Styles

Page Layout with CSS

CSS Positioning Schemes

The CSS Box Model

Introduction to CSS Version 3 (CSS3)

Introduction to CSS3

CSS3 Selectors and Properties

CSS3 Background Properties

CSS3 Border Properties

CSS3 Font Properties

CSS3 Text Effects

Using Advanced CSS3 Techniques

Introduction to Advanced CSS3

Techniques

CSS3 2D and 3D Transformations

CSS3 Transitions

CSS3 Animations

CSS3 User Interfaces

Creating Menus and Buttons with

CSS3

Introduction to JavaScript

HTML5 and JavaScript

Introduction to Scripting

JavaScript Characteristics

JavaScript vs. Other Languages

Embedding JavaScript into HTML5

Documents

JavaScript and Common

Programming Concepts

Objects, Properties and Methods

Variables

Expressions and Operators

JavaScript Events, Functions and Methods

User Events and JavaScript Event

Handlers

Introduction to JavaScript

Functions

Defining a Function

Calling a Function

Methods as Functions

Errors in JavaScript

Using HTML5 APIs

Introduction to HTML5 APIs

Document Object Model (DOM)

Common HTML5 APIs

The Canvas API

The Offline AppCache API

The Geolocation API

The Drag-and–Drop API

The File API

The History API

Retrieving Data with

XMLHttpRequest

Manipulating Data with jQuery

Developing HTML5 Forms

Introduction to HTML5 Forms

Cross-Browser Compatible HTML5

Forms

HTML5 Form Input Types

New Form Elements in HTML5

HTML5 Global Attributes for Form

Elements

Completing, Submitting and Validating User Input Forms

Improving Forms with HTML5

HTML5 Attributes for the <form>

Element

HTML5 Attributes for the <input>

Element

Submitting Forms with the

<button> Element

Concepts and Techniques for

Validating User Input

Validating User Input with HTML5

Attributes

Validating User Input with

JavaScript

Designing for Mobile Devices

Introduction to Mobile Design

Mobile Web Sites vs. Mobile Apps

Designing Web Sites for Mobile

Devices

Page Layout for Mobile Devices

Navigation and Hyperlinks for

Mobile Devices

Images and Mobile Design

Validating and Testing Mobile Web

Pages

Responsive Web Design

 

Site Development Associate

Markup Language and Site Development Essentials

Creating Web Pages

Mobile and Cloud Issues

Text Editors and Markup

Languages

Graphical User Interface (GUI)

Editors

History of Markup Languages

The HTML Web Development

Trifecta: HTML5, CSS and JavaScript

Web Site Development Principles

Hosting and Web Service Providers

The Habitat for Humanity Web Site

HTML5 Coding

Introduction to Using HTML

Elements and Markup Tags

Document Structure Tags

Web Site File Structure

Preparing Your Development

Environment

Paragraph Formatting and Block-

Level Elements

Text-Level Elements

Lists

Good Coding Practice

Cascading Style Sheets (CSS) and Graphical Elements

Cascading Style Sheets (CSS)

Separating Content in HTML

Images in Web Pages

HTML Entities

Specifying Colors

Page Colors and Backgrounds

Specifying Font Information

Web Design Issues

HTML5 and Older Browsers

Hyperlinks

Introduction to Hyperlinks

The Anchor Element

Creating Local Hyperlinks

Creating External Hyperlinks

Using Images as Hyperlinks

Creating Internal Links

Managing Hyperlinks

HTML Tables

Introduction to HTML Tables

CSS Properties for All Table

Elements

Table and Data Alignment Options

Height and Width of Table Elements

Column and Row Spanning

HTML Tables vs. CSS Page

Structure

Web Forms

Introduction to Web Forms

Web Forms and CGI

HTML5 and Forms

Basic Tags for Creating Web Forms

Web Form Fields

Video, Audio and Image Techniques

Introduction to Web Video, Audio

and Image Techniques

The <video> Element

The <audio> Element

Graphic Types

Image Maps

Image Transparency

Image Interlacing

Animation

Mobile Device Issues with

Animation and Plug-Ins

Creating and Managing Images

Extending HTML

Extending HTML

Server-Side and Client-Side

Languages

Server-Side Languages

Client-Side Languages

Dynamic HTML (DHTML)

Document Object Model (DOM)

HTML5 APIs

Canvas

Offline Web Application

Geolocation

Drag-and–Drop Functionality

Web Application Frameworks

Connecting to a Database

GUI HTML Editors and Mobile Web Sites

Introduction to GUI HTML Editors

Types of GUI Editors

GUI HTML Editor Functionality

Creating Web Pages with a GUI

Editor

HTML Text Editors vs. GUI Editors

Previewing Pages and Validating

Code

Web Site Publishing

Developing Web Pages for Mobile

Devices

Mobile Apps vs. Mobile Web Sites

Converting a Web site for Mobile

Users

Working with Web 2.0

Web Site Development for Business

Developing a Business Web Site

E-Commerce Considerations

Internet Marketing and Search

Engine Optimization (SEO)

E-Commerce Payment Technologies

Working in a Global Environment

Databases and Web Pages

Optimizing the Impact of the Web

Page

Front-End Issues

File Formats and Active Content

Back-End Issues

Bandwidth and Download Time

Naming Web Page Files

 

User Interface Designer

Introduction to User Interface Design

What Is User Interface Design?

Evolution of Web User Interfaces

Current Trends in Web Design

Web Design Team Roles and

Responsibilities

Web Design Project Management

Collaborative Web Design

Creating a Web Design Portfolio

Creating a Plan for a Web-Based

Business Project

User Interface Design Process

Choosing a Web Design

Methodology

Creating a Web Site Vision

Statement

Creating and Implementing a Web

Site Strategy

Creating a Web Site Specification

Publishing a Web Site

Choosing a Web Site Host

Securing a Web Site

Creating Ethical and Legal Web

Sites

Creating a Mind Map

Using Metaphors

Creating Word Lists and Mood

Boards

Creating a Site Map

User-Centered Web Design

User-Centered Web Design

The Cognitive Psychology of Web

Design

Personas and Usability

Accessibility

User Interface Design Principles and Legal Guidelines

Web UI Design Principles

Visual Design Principles

Branding

Legal Issues Impacting Web Design

Color, Typography, Layout and Wireframing

Color

Typography

Layout

Wireframes and Mockups

Responsive Web Design

Designing a Basic Web Site

Creating a Web Site

Part 1: Creating One Site Page

Part 2: Creating the Remaining Site

Pages

Spell- and Grammar-Check the Site

Navigation Concepts

Why is Web Site Navigation So

Important?

Site Structure, Directory Structure

and URLs

Positional Awareness

Primary and Secondary Navigation

Navigation Elements

Navigation Conventions and

Principles

Creating a Navigation System

Designing and Developing a Professional Web Site

Why is Prototyping So Important?

User-Centered Web Design

User Interface Design Patterns

Optimizing the look and feel of a

Web site

Focus on Web Forms

GET and POST

Constructing a Professional Web

Site

Web Framework

User Interface Libraries

Web Content Management Systems

Additional Web Development Tools

Web Hosting Services and Domain

Names

Site Publishing, Maintenance, Security, and SEO Strategies

Making Sure a Web Site is Ready to

be Published

Maintaining a Web Site

Search Engine Optimization (SEO)

SEO and Written Site Content

SEO and Mobile-Friendliness

SEO and Metadata

 

دانستن یکی از زبان های برنامه نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دوره های مرتبط

 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

2.100.000 تومان
ثبت نام دانلود سرفصل دوره ها و آزمون های CIW

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران