مبانی، اصول طراحی و عملکرد، کنترل ظرفیت و تست کمپرسورهای گریز از مرکز بر اساس الزامات API 617


کلیه مهندسین پروسس و مکانیک و یا کارشناسانی که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مشغول به کار هستند


۱٫Rotating equipment overview
۲٫Compressor types & applications
۳٫Compressor characteristics & Thermodynamics
۴٫Compression cycle
۵٫The concept of Gas Properties (i.e. fluid head & Pressure Ratio, molecular weight ,gravity & …)
۶٫Performance relationships
۷٫Major criteria for compressor selection
۸٫Principle of centrifugal compressors
۹٫Casing configuration
۱۰٫Determination of turbo compressor curve shape
۱۱٫Surge & stone wall
۱۲٫Bearing Selection and Sizing
۱۳٫Coupling Selection and Sizing
۱۴٫Turbo compressor overall performance
۱۵٫The effect of gas density change
۱۶٫Turbo – compressor control overview
۱۷٫Surge control system
۱۸٫Turbo compressor mechanical design
۱۹٫Acquaintance with Compressor parts (Stationary & Rotating parts)
۲۰٫Centrifugal compressor rotor design
۲۱٫Critical speed
۲۲٫Rotor axial forces
۲۳٫Compressor Capacity Control
۲۴٫Cooling system and review
۲۵٫Operation of compressor in a system
۲۶٫Turbo compressor testing
۲۷٫Lubrication System Overview And Types
۲۸٫Types of lubrication systems
۲۹٫Arrangement options
۳۰٫Lubricant Types
۳۱٫Dry Gas Seal system and review
۳۲٫Auxiliary systems
۳۳٫Reviewing Major Point Of API 614
۳۴٫Reviewing major point of API 617


دسته بندی ها: مکانیک

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117
ثبت نام گروهی - اختصاصی مهندسی

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره

تنها نمایندگی موسسه CIW در جنوب ایران